Start Oferty
Aktualności
Ogłoszenie nabór ratownik PDF Drukuj Email


 
Zmiana cen biletów PDF Drukuj Email

Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie, informuję iż w związku ze zmiana uchwały Rady

Miejskiej w Cieszanowie dotyczącej zmiany cen biletów, od miesiąca lutego 2019 roku ceny biletów

w komunikacji miejskiej zostają zmienione zgodnie z ww. uchwałą.

Uchwała Rady Miejskiej w załączeniu. 

Z poważaniem mgr Szymon Kuzyk -Prezes Zarządu


 
Uwaga zmiana cen za posiłki PDF Drukuj Email


Zarządzenie Nr 6/2018

Prezesa Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie

z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie :

ustalenia odpłatności za posiłki dla uczniów, wychowanków przedszkoli , nauczycieli oraz osób z zewnątrz.

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Korzystanie ze stołówki będącej w zarządzie Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w     Cieszanowie jest odpłatne.

2.Odpłatność o której mowa w pkt. 1 obejmuje pełny koszt produkcji  posiłku i  wynosi:

- dla uczniów   -  5.50 zł

- dla wychowanków przedszkoli samorządowych -  7.00 zł.

3.Odpłatność za korzystanie z posiłków nauczycieli oraz osób korzystających w danym dniu

z wyżywienia (posiłek taki sam jak w danym dniu dla ucznia lub wychowanka , duża porcja) wynosi:

*   6.00 zł (zupa),

*   9.00 zł (drugie danie mączne),

*   10.00 zł (drugie danie mięsne),

*   12,00 zł (zestaw obiadowy dwudaniowy, drugie danie mączne),

*   14.00 zł (zestaw obiad dwudaniowy, drugie danie mięsne).

- dla osób pozostałych ( uczestnicy obozów sportowych, imprez integracyjnych, ratowników,     przygotowanie posiłków na zewnątrz ) są cenami umownymi i podlegają negocjacji, a zależy to od rodzaju przygotowywanego posiłku oraz kosztów osobowych pracowników zatrudnionych przy tych czynnościach.

4.Na stołówce szkolnej istnieje możliwość produkcji dań barowych,  przekąsek ( zapiekanki, hot-dogi, hamburgery, frytki, popcorn, gofry) oraz sezonowo sprzedaż lodów. Cena na produkt ustala intendent oraz szef kuchni w uzgodnieniu z Głównym Księgowym i po akceptacji Prezesa Zakładu.


§ 2

1. Odpłatność za korzystanie z posiłków dla uczniów oraz wychowanków Przedszkoli Samorządowych wnoszona jest do 10 dnia następnego miesiąca u intendenta/kasjera/ Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie Oś. Nowe Sioło 15. Zaś za uczniów korzystających z bezpłatnych posiłków finansowanych przez MGOPS w Cieszanowie wystawiana jest faktura po zatwierdzeniu list osób korzystających przez właściwego Kierownika placówki.

2. Opłaty w pozostałych przypadkach są wnoszone do kasjera Zakładu po wykonaniu usługi lub po wystawieniu faktury VAT na konto bankowe zakładu.

3.Kwoty opłat podane powyżej są kwotami brutto.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powierzam Głównemu Księgowemu Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o.  o. w Cieszanowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku a traci moc Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku.


 
RODO PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY SP. ZO.O.  W CIESZANOWIE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO – Dziennik Urzędowy UE L 119) Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.  w Cieszanowie zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony właściwego postępowania z danymi osobowymi:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.  w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów,
nr tel./fax (16) 631 10 92, w których posiadanie wszedł w skutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługa przesyłanych do nas wniosków i pism.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą – dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),

-Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO ( wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań ZOG określonych przepisami prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz ZOG, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, kasjerom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez ZOG na Pani/Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione  tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZOG oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5.Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.

6.Działalność Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.  w Cieszanowie jako jednostki zajmującej się zbiorowym transportem drogowym osób, zbiorowym żywieniem, działalnością sportową i rekreacyjną do której zalicza się również działalność z krótkotrwałym zakwaterowaniem osób, opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych prze ZOG.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Prezes Zarządu

mgr Szymon Kuzyk

 
Oferta wynajmu Stadionu w Dachnowie PDF Drukuj Email

CENNIK BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ - DACHNÓW

Z O G Sp. z o. o. w Cieszanowie  - obowiązujący od 01.01.2018 r.

L.P.

Jednostka treningowa

Cena  brutto (zł)

1

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut)

450

2

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut) z oświetleniem

550

3

Trening 60 minut

300

4

Trening 60 minut z oświetleniem

350

5

Mecz ligowy

cena  negocjowana
Start  OFERTA WAKACYJNA!!!
Oferta wakacyjnaPDFDrukujEmail

OFERTA WAKACYJNA

do organizacji obozów i zgrupowań sportowych

  1. zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym  przy ZSP w Cieszanowie ,
  2. korzystania z całodziennego wyżywienia na stówce zakładu,
  3. korzystania z obiektów sportowych ( boisko pełnowymiarowe trawiaste, kort tenisowy, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki ręcznej, hala sportowa),
  4. korzystania z kąpieliska „Wędrowiec” w tym nauki pływania pod opieką ratowników WOPR,
  5. wynajmu taboru samochodowego  na wycieczki rekreacyjne.


Powyższe warunki korzystania  uzgadniać telefonicznie pod numerem telefonu  Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie 16 6311092 lub Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie  w  godz. 7.00 15.00 od poniedziałku do piątku.


CENNIK BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ - DACHNÓW

Z O G Sp. z o. o. w Cieszanowie  - obowiązujący od 01.01.2011 r.

L.P.

Jednostka treningowa

Cena  brutto (zł)

1

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut)

400

2

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut) z oświetleniem

550

3

Trening 60 minut

150

4

Trening 60 minut z oświetleniem

250

5

Mecz ligowy

cena  negocjowana


 
Więcej artykułów…