Start Oferty
Aktualności
Uwaga zmiana cen za posiłki PDF Drukuj Email


Zarządzenie Nr 6/2018

Prezesa Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie

z dnia 22 listopada 2018 roku

w sprawie :

ustalenia odpłatności za posiłki dla uczniów, wychowanków przedszkoli , nauczycieli oraz osób z zewnątrz.

zarządzam co następuje:

§ 1

1.Korzystanie ze stołówki będącej w zarządzie Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w     Cieszanowie jest odpłatne.

2.Odpłatność o której mowa w pkt. 1 obejmuje pełny koszt produkcji  posiłku i  wynosi:

- dla uczniów   -  5.50 zł

- dla wychowanków przedszkoli samorządowych -  7.00 zł.

3.Odpłatność za korzystanie z posiłków nauczycieli oraz osób korzystających w danym dniu

z wyżywienia (posiłek taki sam jak w danym dniu dla ucznia lub wychowanka , duża porcja) wynosi:

*   6.00 zł (zupa),

*   9.00 zł (drugie danie mączne),

*   10.00 zł (drugie danie mięsne),

*   12,00 zł (zestaw obiadowy dwudaniowy, drugie danie mączne),

*   14.00 zł (zestaw obiad dwudaniowy, drugie danie mięsne).

- dla osób pozostałych ( uczestnicy obozów sportowych, imprez integracyjnych, ratowników,     przygotowanie posiłków na zewnątrz ) są cenami umownymi i podlegają negocjacji, a zależy to od rodzaju przygotowywanego posiłku oraz kosztów osobowych pracowników zatrudnionych przy tych czynnościach.

4.Na stołówce szkolnej istnieje możliwość produkcji dań barowych,  przekąsek ( zapiekanki, hot-dogi, hamburgery, frytki, popcorn, gofry) oraz sezonowo sprzedaż lodów. Cena na produkt ustala intendent oraz szef kuchni w uzgodnieniu z Głównym Księgowym i po akceptacji Prezesa Zakładu.


§ 2

1. Odpłatność za korzystanie z posiłków dla uczniów oraz wychowanków Przedszkoli Samorządowych wnoszona jest do 10 dnia następnego miesiąca u intendenta/kasjera/ Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie Oś. Nowe Sioło 15. Zaś za uczniów korzystających z bezpłatnych posiłków finansowanych przez MGOPS w Cieszanowie wystawiana jest faktura po zatwierdzeniu list osób korzystających przez właściwego Kierownika placówki.

2. Opłaty w pozostałych przypadkach są wnoszone do kasjera Zakładu po wykonaniu usługi lub po wystawieniu faktury VAT na konto bankowe zakładu.

3.Kwoty opłat podane powyżej są kwotami brutto.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem powierzam Głównemu Księgowemu Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o.  o. w Cieszanowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 roku a traci moc Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku.


 
RODO PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY SP. ZO.O.  W CIESZANOWIE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO – Dziennik Urzędowy UE L 119) Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.  w Cieszanowie zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony właściwego postępowania z danymi osobowymi:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.  w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów,
nr tel./fax (16) 631 10 92, w których posiadanie wszedł w skutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługa przesyłanych do nas wniosków i pism.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą – dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),

-Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO ( wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań ZOG określonych przepisami prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz ZOG, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu, kasjerom pobierającym opłaty za usługi świadczone przez ZOG na Pani/Pana rzecz. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione  tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ZOG oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5.Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.

6.Działalność Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.  w Cieszanowie jako jednostki zajmującej się zbiorowym transportem drogowym osób, zbiorowym żywieniem, działalnością sportową i rekreacyjną do której zalicza się również działalność z krótkotrwałym zakwaterowaniem osób, opiera się na przepisach prawa. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych prze ZOG.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

Prezes Zarządu

mgr Szymon Kuzyk

 
Oferta wynajmu Stadionu w Dachnowie PDF Drukuj Email

CENNIK BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ - DACHNÓW

Z O G Sp. z o. o. w Cieszanowie  - obowiązujący od 01.01.2018 r.

L.P.

Jednostka treningowa

Cena  brutto (zł)

1

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut)

450

2

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut) z oświetleniem

550

3

Trening 60 minut

300

4

Trening 60 minut z oświetleniem

350

5

Mecz ligowy

cena  negocjowana
Start  OFERTA WAKACYJNA!!!
Oferta wakacyjnaPDFDrukujEmail

OFERTA WAKACYJNA

do organizacji obozów i zgrupowań sportowych

  1. zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym  przy ZSP w Cieszanowie ,
  2. korzystania z całodziennego wyżywienia na stówce zakładu,
  3. korzystania z obiektów sportowych ( boisko pełnowymiarowe trawiaste, kort tenisowy, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki ręcznej, hala sportowa),
  4. korzystania z kąpieliska „Wędrowiec” w tym nauki pływania pod opieką ratowników WOPR,
  5. wynajmu taboru samochodowego  na wycieczki rekreacyjne.


Powyższe warunki korzystania  uzgadniać telefonicznie pod numerem telefonu  Zakładu Obsługi Gminy Sp. z o. o. w Cieszanowie 16 6311092 lub Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie  w  godz. 7.00 15.00 od poniedziałku do piątku.


CENNIK BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ - DACHNÓW

Z O G Sp. z o. o. w Cieszanowie  - obowiązujący od 01.01.2011 r.

L.P.

Jednostka treningowa

Cena  brutto (zł)

1

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut)

400

2

Sparing mecz towarzyski  ( 2x45 minut) z oświetleniem

550

3

Trening 60 minut

150

4

Trening 60 minut z oświetleniem

250

5

Mecz ligowy

cena  negocjowana


 
Oferta reklamowa PDF Drukuj Email

Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, przedsiębiorstw oraz osób chcących zareklamować swoją działalność w naszym regionie sporządziło ofertę reklamową dotyczącą wynajmu powierzchni reklamowych na autobusach, budynku lodowiska, bandach na lodowisku, ogrodzeniu stadionów w Cieszanowie oraz Dachnowie oraz stronie internetowej www.zog.cieszanow.eu. Reklama jak wiadomo podstawową dźwignia handlu, ostatnio coraz bardziej powszechną i najbardziej skuteczną formą reklamy jest reklama zewnętrzna. Ze względu na dużą mobilność autobusów ZOG  reklama maksymalizuje zarówno zasięg, jak i powtórzenia. Podczas 30 dni kampania reklamy ulicznej dociera do ponad 75 % dorosłych odbiorców co najmniej piętnastokrotnie. Żaden inny nośnik masowego przekazu nie może zapewnić tak wysokiego poziomu oglądalności!

Reklama uliczna zapewnia 24 godzinne oddziaływanie. O ile inne nośniki reklamowe można zignorować, a ich ekspozycja zależy od przyzwyczajeń odbiorców, o tyle reklamy ulicznej nie da się wyłączyć, przewinąć, odłożyć lub pozostawić bez otwarcia. Przekazy informacji w reklamie ulicznej zawsze procentują wzrostem poziomu sprzedaży i zysków.

Z punktu widzenia kosztów reklama uliczna jest najwydajniejszym ze wszystkich środków masowego przekazu. Reklama uliczna kosztuje siedmiokrotnie mniej niż prasowa i połowę ceny reklamy radiowej.

Relatywnie niewielki wydatek na reklamę uliczną daje znaczący efekt we wzroście poziomu dotarcia do odbiorcy. Na przykład reklama uliczna w połączeniu z telewizyjną zwiększa liczbę powtórzeń i równocześnie zmniejsza koszty dotarcia.

Zapewniamy ciągły kontakt przekazu reklamowego z aktywną populacją mieszkańców naszego miasta, powiatu i regionu. Poprzez wyjazdy  dalekobieżne docieramy również do odbiorców w całej Polsce.

Do dyspozycji reklamodawców oddajemy powierzchnię tylnej szyby autobusu. Wewnątrz pojazdu mogą Państwo umieścić afisze reklamowe lub inne, niestandardowe formy reklamy.

Dodatkowo proponujemy umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach stadionów sportowych w Cieszanowie znajdującego się na terenie Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu ,, Wędrowiec” w Cieszanowie gdzie corocznie odbywa się Cieszanów Rock Festiwal gromadzący kilkanaście tysięcy fanów dobrej muzyki, oraz stadionu ze sztuczną nawierzchnią w Dachnowie. Obiekty są wykorzystywane przez okres całego roku włącznie z zima, podczas której rozgrywane są mecze sparingowe  zespołów z całego Podkarpacia jak również z Lubelszczyzny.

Treningi odbywają szkoły mistrzostwa sportowego kształcące przyszłą kadrę  piłkarzy.

Proponujemy również umieszczenie banerów reklamowych na bandach całorocznego lodowiska ze sztuczna nawierzchnią znajdującego się na terenie Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu ,, Wędrowiec” w Cieszanowie gdzie corocznie odbywa się Cieszanów Rock Festiwal gromadzący kilkanaście tysięcy fanów dobrej muzyki.

Reklamodawców potencjalnych zapraszamy do kontaktu z Prezesem Zarządu Zakładu Obsługi Gminy sp. z o.o. w Cieszanowie w celu ustalenia szczegółów. Ceny reklamy negocjowane.