Start Regulamin Lodowiska
Regulamin Lodowiska PDF Drukuj Email

REGULAMIN  LODOWISKA

1. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z LODOWISKA ZOBOWIĄZANE SĄ DO:

- przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,

- zastosowania się do poleceń pracowników obsługi,

- kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,

- jeżdżenia w sposób  w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie i innych użytkowników,

- niezwłocznego powiadomienia obsługi lodowiska o zauważonych usterkach technicznych lub innych   nieprawidłowościach.

2. ZABRANIA  SIĘ:

- urządzania niebezpiecznych wyścigów, zabaw, gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy oraz wykonywania skoków,

- przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem innych środków odurzających na terenie lodowiska,

- siadania na bandach i przechodzenia przez bandy lodowiska,

- palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,

- rzucania jakichkolwiek przedmiotów na taflę lodowiska,

- wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew,

- przyprowadzania zwierząt na teren lodowiska,

- zakaz wchodzenia na taflę lodowiska podczas pracy urządzenia czyszczącego.

3. Za rzeczy użytkowników pozostawione bez nadzoru w obrębie lodowiska i szatni administrator i obsługa nie ponosi  odpowiedzialności.

4. Lodowisko udostępnione jest tylko w wyznaczonych godzinach.

5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu będą z obiektu wypraszane

6.Jednorazowo na lodowisku może przebywać maksymalnie 100 osób.

7. Na lodowisku nie zapewnia się opieki medycznej.

8. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni.

9. Uczestnicy wchodzą na lodowisko na własną odpowiedzialność oraz powinni posiadać własną polisę ubezpieczeniową.

10. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń lodowisko może być zamknięte.

11. ZALECA SIĘ, ABY:

- dzieci do lat 10 jeździły w  kaskach ochronnych, oraz rękawicach chroniących dłoń przed urazami,

- dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  uczące się lub słabo jeżdżące powinny znajdować się na tafli lodowiska pod opieką rodziców lub opiekunów,

- pozostali użytkownicy lodowiska jeździli w czapkach osłaniających głowę oraz nałożonych rękawicach chroniących dłonie  przed urazami.